2.Krokstad
Greger Ståhlgren


Reminiscens
Jag arbetar med naturen och försöka hitta ett samspel. Att kommunicera är viktigt. Jag vill visa att konsten kan påverka hur människan ser sin omgivning. Allting handlar till sist om hur vi kan nyttja våra gemensamma resurser. Jag får inspiration från det jag ser i naturen, olika material, traditionellt hantverk och från klassisk arkitektur. Inspirationen finns överallt i skogen och i landskapet. Formspråket i naturen är universellt. Formerna kan förvandlas till en gammal grekisk vas eller ett joniskt kapitäl.
Konsten kan visa allvar, glädje och humor. Den konstnärliga arbetsprocessen löser problem som uppstår och försöker förstå sammanhang. Jag vill undersöka dessa sammanhang och betona det som är allmängiltigt.

I work with nature and try to find an interaction. Communication is important. I want to show that art can influence how people see their environment. Everything is ultimately about how we can use our common resources. I get inspiration from what I see in nature, different materials, traditional craftsmanship and classical architecture. Inspiration is everywhere in the forest and landscape. The design language of nature is universal. The forms can be turned into an old Greek vase or an ionic capitals.
Art can show seriousness, joy and humor. The artistic work process solves the problems that arise and try to understand the context. I want to examine these contexts and emphasize that which is universal.